univer.ua

Словник термінів

А   Б   В   Г   Д   Е  З   І   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Я 


A-Z   


А

АКТИВИ - грошові кошти, власність, а також матеріальні та нематеріальні права, в які вкладені кошти компанії або приватного інвестора (див. також пасиви)
АКЦІЯ - цінний папір, власник якої має права на частину капіталу акціонерного товариства
- Акція звичайна дає її власнику право голосу при прийнятті рішень на загальних зборах акціонерів
- Акція привілейована надає власнику першочергове право на отримання дивідендів, але не дає йому права голосу на зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ - див. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
АЛГОРИТМІЧНА ТОРГІВЛЯ (АЛГОТРЕЙДІНГ) - торгівля з використанням торговельних роботів, у яких запрограмований алгоритм певної інвестиційної стратегії

Б

БАЗОВИЙ АКТИВ ПОХІДНОГО ІНСТРУМЕНТУ - товар, цінний папір, валюта, процентна ставка, фондовий чи іншій індекс, від значення або ціни якого залежить ціна похідного фінансового інструмента; базовим активом також може бути інший похідний інструмент
"БЛАКИТНІ ФІШКИ" - найбільш ліквідні акції на біржі
БРОКЕР - ліцензований фінансовий посередник, що здійснює операції за рахунок та за дорученням свого клієнта; в Інвестиційній Групі УНІВЕР цю функцію виконує ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"
- Онлайн-брокер надає інвесторам послуги інтернет-трейдингу

В

ВВП - валовий внутрішній продукт; сукупна ринкова вартість товарів і послуг, вироблених в країні за певний період (звичайно за рік) 
ВЧА ФОНДУ - вартість чистих активів; обчислюється як сума поточної ринкової вартості всіх придбаних фондом інвестиційних активів за вирахуванням зобов'язань і витрат на його утримання
ВИРУЧКА - дохід компанії за певний період
ВИСОКОЧАСТОТНА ТОРГІВЛЯ - стратегія, побудована на можливості швидкого прийняття та реалізації інвестиційних рішень (зазвичай за допомогою «механічних» торгових систем, що підказують рішення трейдеру, або з використанням алгоритмів, які торгують без участі людини)
ВЛАСНИЙ (АКЦІОНЕРНИЙ) КАПІТАЛ - чиста вартість належних акціонерам активів, тобто різниця між сукупними активами і сукупними зобов'язаннями

Г

ГЗ - гарантійне забезпечення (депонується на біржу для торгів на терміновому ринку)
"ГОЛОВА І ПЛЕЧІ" - фігура на графіку ціни в технічному аналізі, що відображає три послідовні цінові піки, середній з яких - "голова" - перевищує по висоті два інших "плеча", що знаходяться приблизно на одному рівні і приблизно на однаковій відстані ліворуч і праворуч від "голови"

Д

ДАТА ПОГАШЕННЯ - дата, до якої емітент облігацій повинен повернути грошові кошти по облігаційній позиці
ДЕВАЛЬВАЦІЯ - значне падіння курсу національної грошової одиниці до основних іноземних валют
ДЕПОЗИТАРІЙ - організація, у якій ведеться реєстр власників бездокументарних цінних паперів; обслуговує тільки емітентів або депозитарні установи.
ДЕПОЗИТАРНА РОЗПИСКА - випущений великим і надійним банком похідний цінний папір, забезпечений акціями іноземної компанії; депозитарна розписка дає ті ж права, що і базова акція і може вільно обертатися на біржі і на позабіржовому ринку
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА - банк або інвестиційна компанія з ліцензією на надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, що належать кінцевим інвесторам; в Групі УНІВЕР зберіганням цінних паперів займається ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"
ДЕРИВАТИВ (derivative) - похідний фінансовий інструмент
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ - вкладення коштів у різнорідні активи
ДИЛЕР - професійний учасник ринку, який торгує за рахунок власних коштів
ДИСКОНТУВАННЯ - продаж фінансового інструменту за ціною нижче ринкової вартості або, при розміщенні дисконтних облігацій - нижче номінальної вартості
ДИСКОНТОВАНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК АБО DCF (discounted cash flow) - сумарний розмір очікуваної в майбутньому виручки підприємства, зменшений на поточну вартість грошей
ДРОБЛЕННЯ АЦІЙ (split) - збільшення числа акції компанії без зменшення статутного капіталу шляхом обміну однієї акції на кілька нових з меншим номіналом
ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ (ДУ) - найбільш гнучка форма управління інвестиційними активами без використання інститутів спільного інвестування; послуги ДУ пропонуються торговцями

Е

ЕМІТЕНТ - підприємство або державний орган, що випустив цінні папери

І

ІСІ - інститут спільного інвестування (інвестиційні, пенсійні або інші фонди колективних інвестицій)
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ - час, відведений інвестором на досягнення запланованих фінансових результатів
ІНВЕСТОР - фізична або юридична особа, що вкладає кошти в цінні папери або інші активи
- Агресивний інвестор вкладає кошти в високо ризиковані активи і операції з метою отримання швидкого і високого прибутку
- Консервативний інвестор вкладає кошти в низькоризикованих фінансові інструменти з невеликою прибутковістю
- Інвестор змішаного типу диверсифікує свої вкладення, включаючи в портфель як низькоризиковані папери, так і фінансові інструменти з високим ризиком
- Активний інвестор самостійно аналізує кон'юнктуру ринку і приймає інвестиційні рішення
- Пасивний інвестор довіряє управління своїми активами професіоналам через ДУ або ІСІ
ІНДЕКС ФОНДОВИЙ - зведений показник руху цін кількох цінних паперів; графік індексу відображає зміна загального настрою інвесторів
ІНДЕКС UX - розраховується "Української біржею» за цінами 15 найбільш ліквідних українських акцій з 26 березня 2009
ІНДЕКС PFTS - розраховується з 1 жовтня 1997 року за цінами 20 акцій, що торгуються на «Фондової біржі ПФТС»
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН - показник, що відображає середню зміну цін за певний період (зазвичай за місяць, квартал або рік) на фіксований набір споживчих товарів і послуг
ІНДИКАТОРИ - параметри, обчислювані програмами технічного аналізу на основі поточних та історичних даних про ціни та обсяги торгів, що дозволяють робити прогнози щодо наявного тренду і його змінах
ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ - торгівля на біржі через онлайн-брокера з використанням мережі Інтернет
ІНСАЙДЕР (insider) - співробітник емітента або інша особа (наприклад, аудитор або держчиновник), що має доступ до інформації, здатної істотно вплинути на вартість цінних паперів цього емітента, але в даний момент закритою для широкого кола інвесторів
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН - зростання індексу споживчих цін, внаслідок чого будь-яка національна валюта поступово знецінюється

К

КІФ - корпоративний інвестиційний фонд; створюється у вигляді юридичної особи; вкладники КІФу володіють його акціями
консолідація акцій - зменшення числа акцій компанії без збільшення статутного капіталу шляхом обміну кілька акцій на одну нову більшого номіналу
КУА - компанія з управління активами, що надає свої послуги управління інвестиційними і пенсійними фондами на підставі відповідної ліцензії; в Інвестиційній Групі УНІВЕР активами інвестфондів управляє ТОВ "КУА Універ Менеджмент"
купонні платежі по облігації - виплати процентного доходу, наявні раз на квартал, півроку чи рік
КАПІТАЛ - актив, який може принести дохід
КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКОВА - сумарна вартість усіх випущених в обіг звичайних і привілейованих акцій
КАПІТАЛІСТ - власник капіталу
КОРЕКЦІЯ - зміна тренда на протилежний
КОЕФІЦІЄНТ БЕТА - показує відношення ступеня мінливості ціни окремого фінансового інструмента до мінливості ринку в цілому
КРЕДИТНЕ ПЛЕЧЕ - співвідношення вартості власних активів інвестора до вартості позикових активів; плече 1:1 дозволяє подвоювати розмір позиції, плече 1:2 - потроювати і так далі

Л

ЛІКВІДНІСТЬ - якісна оцінка того, наскільки активно фінансовий інструмент торгується на біржі; для інвестора ліквідність характеризує здатність швидкого продажу або купівлі інструменту за поточною ринковою ціною
ЛІСТИНГ - процедура включення цінних паперів до реєстру біржі та подальшого контролю відповідності їх вимогам біржі

М

МАЖОРИТАРНИЙ АКЦІОНЕР - володіє пакетом звичайних акцій, що дозволяє контролювати або чинити вирішальний вплив на емітента (не менше 40% від загальної кількості звичайних акцій в обігу)
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ - параметри, що відображають стан економіки в цілому; включають такі показники як ВВП, рівень зайнятості та безробіття, розмір національного боргу, рівень інфляції, курс валюти, зовнішньоторговельне сальдо і т.д.
МАРЖИН КОЛЛ (margin call) - вимога біржі до брокера або брокера до його клієнта щодо збільшення розміру депонованих коштів; пред'являється у разі, якщо депонованих раніше коштів недостатньо для покриття ризику за укладеними угодами; використовується при торгівлі без 100% депонування активів - маржинальна торгівля, короткі продажі або терміновий ринок
МАРЖИНАЛЬНЕ КРЕДИТУВАННЯ - кредитування інвестора грошовими коштами під заставу поточної вартості його активів (цінних паперів та / або грошових коштів)
МАРКЕТ-МЕЙКЕР (market maker) - учасник торгів на біржі, що підтримує необхідний рівень ліквідності фінансового інструменту шляхом одночасного виставлення заявок на купівлю та продаж з дуже невеликою різницею між їх цінами (з вузьким спредом)
МІНОРИТАРНИЙ АКЦІОНЕР - володіє пакетом звичайних акцій менше 25% від їх загального випуску

Н

НКЦПФР - Національна Комісія з Цінних Паперів та Фондового Ринку
НЕТТІНГ (netting) - взаємозалік зустрічних зобов'язань членів біржі та / або їх клієнтів перед центральним контрагентом; в результаті неттинга обчислюються чисті («netto») зобов'язання кожного учасника торгів
НОМІНАЛ ЦІННОГО ПАПЕРУ - вартість, встановлювана емітентом при випуску цінних паперів
НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ - зберігач або іноземний депозитарій, який не є власником цінних паперів, але за яким ці цінні папери числяться в реєстрі власників; здійснює операції даними цінними паперами тільки на вимогу або довіреності їх реальних власників

О

ОБЛІГАЦІЯ - цінний папір, власник якої має право після закінчення певного терміну вимагати її обмін на грошові кошти; на відміну від акцій, облігації можуть випускатися не тільки комерційними підприємствами, але і державою, муніципальними або обласними фінансовими органами.
- Державна облігація випускається державними органами; її виконання гарантується державою
- Корпоративна облігація - облігація, випущена комерційної організацією
- Муніципальна облігація випускається державними адміністраціями територіальними (міста, району, області або округу)
- Конвертована облігація - облігація, яку можна поміняти на акції того ж емітента
- Забезпечена облігація - боргове зобов'язання, забезпечене майном або іншими активами емітента або його поручителя
-Незабезпечена облігація не надає права застави на майно емітента; випускається великими корпораціями, платоспроможність яких не викликає сумніву у інвесторів
ОПЦІОН (option) - похідний фінансовий інструмент, що дає право на покупку або продаж базового активу за визначеною ціною протягом встановленого періоду часу
- Колл-опціон (call option) дає право на покупку
- Пут-опціон (put option) дає право на продаж
- Премія за опціоном - ринкова вартість опціону; сплачується покупцем продавцеві опціону взамін на право купити або продати базовий актив
- Ціна виконання опціону або страйк (strike) - ціна, за якою покупець опціону може придбати або продати базовий актив
ОФСЕТНА УГОДА - угода, напрямок якої протилежно раніше відкритої позиції

П

ПІФ - пайовий інвестиційний фонд, не є юридичною особою; вкладники ПІФу купують сертифікати фонду, що засвідчують частку фонду, якою вони володіють
ПОЗАЛІСТИНГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ - цінні папери, допущені біржею до торгів без проведення процедури лістингу
ПОЗИЦІЯ - підсумковий результату зроблених угод
ПАСИВИ - зобов'язання компанії або приватного інвестора перед третіми особами (див. також активи)
«ПАПЕРОВИЙ» ПРИБУТОК - теоретична прибуток, яка може бути отримана при закритті позиції за поточними ринковими цінами
ПЕРЕКУПЛЕНИЙ РИНОК - ситуація в якій, на думку аналітиків, ціна досягла свого максимуму і в найближчому майбутньому повинна почати зниження
ПЕРЕПРОДАНИЙ РИНОК - рівень ціни, при якому, на думку аналітиків, досягнутий мінімум і повинно початися підвищення
- Довга позиція виникає, коли інвестор купує фінансовий інструмент в надії на зростання його ціни
- Коротка позиція виникає, коли інвестор, сподіваючись на падіння курсової вартості, продає фінансовий інструмент; коротка позиція з цінних паперів можлива лише в разі їх позики із зобов'язанням повернути незалежно від подальшої поведінки ціни
ПОВНЕ ПОПЕРЕДНЄ ДЕПОНУВАННЯ - форма організації торгів, при якій заявку на продаж цінних паперів можна поставити тільки при блокуванні їх на торговому рахунку, а заявку на покупку - тільки при блокуванні на торговому рахунку необхідної суми грошей
ПРИБУТОК КОМПАНІЇ - різниця між виручкою і сумою всіх витрат компанії
ПОХІДНІ ІНСТУМЕНТИ - фінансові інструменти, вартість яких залежить від базового активу
- Поставних похідні припускають фізичну передачу базового активу у визначений термін
- Розрахункові похідні увазі грошове врегулювання зобов'язань покупців і продавців, залежно від значень або цін базового активу
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ - документ, що містить інформацію про випуск емісійних цінних паперів, дані про емітента та про його фінансове становище
ПРОФЕСІЙНИЙ УЧАСНИК ФОНДОВОГО РИНКУ - юридична особа, що діє на підставі державної ліцензії на здійснення одного або декількох видів діяльності: дилерської або брокерської діяльності, діяльності з управління активами, депозитарної діяльності, діяльності з ведення реєстру власників цінних паперів, діяльності з організації біржової торгівлі

Р

РЕЄСТРАТОР - професійний учасник, уповноважений емітентом на ведення реєстру власників його цінних паперів
РЕЄСТР БІРЖІ - список цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу
РЕГУЛЯТОР - державний орган, який стежить за дотриманням біржею і її учасниками законів та інших нормативних документів про ринок цінних паперів і похідних фінансових інструментів; в Україну ці функції виконує ДКЦПФР
РИЗИК - розмір потенційних фінансових збитків
- Системний ризик пов'язаний з несприятливою ситуацією на ринку в цілому
- Специфічний ризик пов'язаний з ринковою кон'юнктурою або неефективністю діяльності окремого емітента цінних паперів
РИНОК ЗАЯВОК - частина біржового ринку, на якій торги відбуваються за допомогою автоматичного відомості зустрічних анонімних заявок
РИНОК КОТИРУВАНЬ - частина біржового ринку, на якій професійні учасники ринку виставляють в торговельну систему неанонімні котирування, які передбачають можливість обговорення умов угоди по телефону
РІВЕНЬ МАРЖІ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) - виражене у відсотках відношення вартості активів інвестора за вирахуванням заборгованості інвестора перед брокером до вартості активів на рахунку інвестора
- Рівень маржі (забезпечення) на терміновому ринку визначається як відношення вартості активів, внесених в якості гарантійного забезпечення, до поточної вартості позиції
РІВЕНЬ ПІДТРИМКИ - область ціни, при якій відбувається переважання покупців над продавцями і ціна паперу перестає знижуватися
РІВЕНЬ ОПОРУ - область ціни, при якій відбувається переважання продавців над покупцями і ціна паперу перестає рости

С

СПОТ-ЦІНА - поточна ринкова ціна активу, що є базовим для похідного фінансового інструменту
СПРЕД - різниця між найкращою ціною купівлі та найкращою ціною продажу в один і той же момент часу
СРОКОВИЙ РИНОК - дозволяє торгувати похідними фінансовими інструментами; організований строкової ринок в Україну вперше з'явився в травні 2010 року на «Українській біржі»
СТАВКА РЕФІНАНСУВАННЯ - макроекономічний показник, що відображає вартість отримання кредиту в національній валюті

Т

ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ - дослідження ринку, засноване на вивченні трендів, динаміки цін і обсягів торгів з метою прогнозування подальшої зміни цін
ТІКЕР-КОД - комбінація латинських літер та цифр, якій фінансовий інструмент позначається в торговельній системі біржі
ТОРГОВЕЦЬ - юридична особа, яка має ліцензію брокера або дилера; в ІГ УНІВЕР ліцензію торговця має ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"
ТОРГІВЛЯ ВОЛОНТИЛЬНІСТЮ - стратегія, використовувана опціонними трейдерами, при якій дохід залежить не від напрямку руху ринку базового активу, а від швидкості зміни його ціни
ТОРГОВИЙ РОБОТ - програмне забезпечення, що реалізує певну інвестиційну стратегію, в рамках якої заявки на покупку подаються на біржу автоматично без участі людини.
ТРЕНД - напрям зміни цін та / або обсягів торгів у вибраному періоді часу

У

УЧАСНИК ТОРГІВ - член біржі, що має доступ до її торговій системі

Ф

ФІКСОВАНА РІЧНА ВАРТІСТЬ - заздалегідь встановлена ставка відсоткових виплат за цінним папером
ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ - позабіржовий похідний інструмент, за своєю природою схожий на біржовий ф'ючерсний контракт; приватному інвесторові не доступний
ФОНДОВА БІРЖА - ринок цінних паперів і похідних фінансових інструментів, організований відповідно до вимог законодавства
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ - аналіз ринку цінних паперів, заснований на вивченні загальної економічної ситуації на ринку, в галузі, а також стану справ окремої компанії
Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ (Ф'ЮЧЕРС) - найпростіший похідний фінансовий інструмент; це строковий контракт, укладений за сьогоднішньою ціною, але з розрахунками в майбутньому; відрізняється від опціону тим, що обидві сторони контракту несуть зобов'язання по виконанню, тоді як покупець опціону може відмовитися від свого права виконання контракту
ЦІНА Ф'ЮЧЕРСУ - ціна, що фіксується при укладенні ф'ючерсного контракту

Х

ХЕДЖУВАННЯ - мінімізація збитків від можливої зміни ціни; полягає в покупці (або продажу) термінових контрактів у разі потреби в майбутньому продажу (або купівлі) базового активу

Ц

ЦІНА ПОКУПКИ - найвища ціна, яку покупці згодні заплатити
ЦІНА ПРОДАЖУ - найнижча ціна, за яку продавці згодні продати
ЦІННИЙ ПАПІР - документ, що засвідчує майнові права власника цінного паперу по відношенню до його емітенту
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ - інфраструктурна організація, яка є стороною всіх, укладених на біржі угод; покупець і продавець укладають через біржу не одну операцію між собою, а дві «дзеркальні» операції з центральним контрагентом, який стає покупцем для продавця і продавцем для покупця.

Я


"ЯПОНСЬКІ СВІЧКИ" - одна з форм графіка цін для технічного аналізу

A-Z


ETF (Exchange Traded Fund) - інвестиційний фонд, цінні папери якого обертаються на біржі; структура такого фонду найчастіше збігається зі структурою одного з фондових індексів

Option-Lab - програмне забезпечення для активної торгівлі опціонами

IPO (Initial Public Offering) - первинне публічне розміщення акцій на відкритому ринку

SPO (Secondary Public Offering) - повторне публічне розміщення акцій, які вже обертаються на біржі; в процесі SPO на ринку можуть бути продані акції додаткового випуску або пакети акцій великих акціонерів


Словник термінів складено за матеріалами книги  «Один клик и ты - капиталист», співавтором якої є Олексій Сухоруков, керуючий директор Групи. Кожен наш клієнт, який підписав договір на підключення до інтернет-трейдингу, отримує цю книгу в подарунок.