Інвестиції в Українські цінні папери

Один із напрямків інвестування коштів в Україні є інвестиції у цінні папери. Діюче законодавство виділяє два найбільш поширені інструменти - придбання пайових та боргових цінних паперів.
До пайових цінних паперів, зокрема, належать акції - документи, що підтверджують участь у статутному капіталі підприємства, надають власнику право здійснювати управління емітентом, отримувати дохід у вигляді дивідендів та частину майна у випадку ліквідації підприємства. Випускати акції можуть виключно акціонерні товариства.

Розрізняють дві форми випуску акцій:

документарніпаперові акції та сертифікат про право власності на пакет акцій;
бездокументарніелектронні акції в формі записів на рахунку (в базі даних). Для підтвердження володіння такими акціями - власник отримує виписку з рахунку в цінних паперах від ліцензійованої депозитарної установи, де він обслуговується.

В Україні акції можуть бути лише іменними та у бездокументарній формі.

Залежно від прав, що акції надають своєму власнику, їх поділяють на:

прості, власник яких має право здійснювати управління підприємством та отримувати дивіденди, за умови, що акціонери прийняли таке рішення загальними зборами. Прості акції не можуть бути конвертовані у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства;
привілейовані акції надають власнику право на обов'язкове й пріоритетне отримання доходу. Однак здійснювати управління підприємством власник таких акцій не може.

Ще одна класифікація акцій ділить їх, залежно від умов передачі іншим суб'єктам:

іменні акції – випускаються для конкретної особи, відомості про що вносяться до реєстру власників. Передавати такі акції можна лише на підставі спеціального розпорядження;
акції на пред'явника – їх власником вважається той, хто ними розпоряджається або пред'являє. Такі акції легко передати або продати будь-якій особі без додаткових документів. Однак українські компанії, відповідно до чинного законодавства, не можуть випускати акції на пред'явника.

КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ

Корпоративні облігації - це боргові цінні папери, що встановлюють відносини позики між власником облігацій та особою, що їх випустила, підтверджують зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у строки, визначені у проспекті емісії, та сплатити дохід за облігацією. Як і акції, в Україні облігації існують виключно в бездокументарній формі.

За напрямком сплати доходу, українські підприємства можуть випускати:

відсоткові облігації – облігації з відсотковим доходом;
цільові облігації, виконання зобов'язань за якими відбувається через передачу товарів та/або надання послуг (в окремих випадках - виплати коштів власнику);
дисконтні облігації – цінні папери, ціна розміщення яких нижча за їх номінальну вартість. Ця різниця складає дохід (дисконт) за облігацією, який і виплачується власнику.

Юридичні особи випускають корпоративні облігації для фінансування своєї діяльності, чим диверсифікують джерела запозичень та залучають більш дешеві кошти, у порівнянні з банківськими кредитами. Інвестори ж, купуючи такі облігації, фактично кредитують компанію в обмін на виплату доходу у вигляді відсотків.

Погашення облігацій передбачає виплату їхньої номінальної вартості та доходу по них у терміни, передбачені умовами проспекту емісії облігацій. Погашення відбувається шляхом фіксованих виплат або за методом ануїтетів. В останньому випадку платежі з погашення облігацій здійснюються через певні інтервали часу в однаковому розмірі.