univer.ua 13 замечаний и рекомендаций к ПЗУ №5592

УНИВЕР – лоцман фондового рынка Украины

задать вопрос
(044) 490-20-55

Блоги

Для получения автоматической рассылки новых блогов необходимо зарегистрироваться и отметить "галочкой" соответствующий пункт на странице Подписки.Алексей Сухоруков
ИГ УНИВЕР

13 замечаний и рекомендаций к ПЗУ №5592

В ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)», зарегистрированный под номером 5592.

В целом, документ предлагает ряд позитивных изменений в законодательстве, однако не лишен досадных недостатков, которые еще не поздно исправить.    

 1. "Іноземний емітент – юридична особа, створена відповідно до законодавства іншої країни та яка здійснює емісію цінних паперів на території України шляхом реєстрації випуску цінних паперів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої країни та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

  Закрепление на уровне закона разрешения допуска к обращению, выдаваемого исключительно регулятором, противоречит международной, в том числе европейской практике, и создает дополнительные коррупционные риски.
  В развитых и большинстве развивающихся стран мира допуск иностранных ценных бумаг к обращению не требует никаких формальных процедур или входит в полномочия бирж или депозитариев.

  Рекомендация: Убрать текст "та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

 2. "Емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій (крім державних облігацій) подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення облігацій за формою та в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

  Просто неудачно подобрано слово.

  Рекомендация: Вместо "наслідки" использовать более подходящее слово «результати»

 3. «Ліцензію на діяльність з організації торгівлі хоча б на одній БТС може отримати виключно юридична особа, яка є оператором ринку

  Оператор рынка это в настоящее время биржа с лицензией НКЦБФР. В дальнейшем, в случае принятия законопроекта №3498, возможно добавятся операторы товарных рынков, но, по сути, они тоже должны заменить товарные биржи. В Европе получить статус MTF могут не только площадки при биржах, но и площадки организованные без участия бирж. Собственно, изначально MTF появились как альтернатива биржам. В Украине опять хотят сделать не по-человечески.

  Рекомендация: Использовать следующую формулировку: «Ліцензію на діяльність з організації торгівлі посредством БТС може отримати виключно юридична особа, яка відповідає вимогам встановленим законом» и добавить разумные требования.

 4. "Діяльність з організації торгівлі на БТС включає:
  організацію торгівлі цінними паперами (фондова БТС);
  організацію укладання деривативів (БТС деривативів)."

  А товарных БТСов быть не может? Или валютных?

  Рекомендация: Добавить:
  «організацію торгівлі товарами (товарна БТС);
  організацію торгівлі валютами (валютна БТС);
  організацію торгівлі на грошовому ринку (грошова БТС).»

 5. "Правила функціонування БТС розробляються оператором БТС окремо для кожної БТС та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. "

  Искусственное раздувание бюрократии для создания видимости полезности НКЦБФР.

  Рекомендация: Убрать "окремо для кожної БТС".

 6. «Оператор БТС не може виступати стороною або посередником договорів купівлі-продажу за рахунок власних коштів»

  Даже столы и стулья не может за свой счет купить?

  Рекомендация: Убрать это никому не нужное ограничение.

 7.  «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі  види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:

  2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку

  Стаття 278. Діяльність з розповсюдження  в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку
  1. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, повинні мати погодженні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої регульованої інформації та її консолідації в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації настільки близько до режиму реального часу, настільки це технічно можливо, на комерційній основі з урахуванням вимог абзацу другого цієї частини.
  Така інформація повинна бути доступною для будь-яких юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.
  Вимоги до змісту потоку такої інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

  Под это определение точно попадут международные информагентства, такие как Thomson Reuters или Bloomberg, для которых предлагаемые требования могут оказаться неприемлемыми. С одной стороны,  смысл предлагаемой авторизации абсолютно не понятен, с другой стороны, есть большие сомнения, что в НКЦБФР есть специалисты, имеющие достаточную квалификацию погодити «внутрішні правила та відповідні засоби».
  В результате получим риск, что Украина станет недоступна через международные информагентства, которые не захотят нарушать невыполнимые требования

  Рекомендация: Убрать из текста законопроекта никому не нужную процедуру авторизации деятельности «з розповсюдження  в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку»

 8. «Оприлюднення проспекту здійснюється  шляхом:
  1) публікації в офіційному друкованому  органі;
  2) розміщення в роздрукованому вигляді безкоштовно для потенційного інвестора у публічно доступних приміщеннях  особи, що здійснює публічну пропозицію,  за його місцезнаходженням;
  3) в електронній формі на офіційному веб-сайті особи, що здійснює публічну пропозицію, а у випадку допуску цінних паперів до торгів на  регульованому фондовому ринку – також на офіційному веб-сайті відповідного  регульованого фондового ринку;
  4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
  3.  Особа, що здійснює публічну пропозицію, самостійно обирає чи здійснювати оприлюднення проспекту в паперовій формі,  шляхом передбаченим пунктами 1 та 2 частини другої цієї статті. У разі, якщо обрано паперову форму оприлюднення проспекту, здійснення оприлюднення проспекту в електронній формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та 4 частини другої цієї статті, є обов’язковим.
  У разі, якщо  проспект було оприлюднено виключно в електронній формі, паперова форма проспекту має бути надана особою, що здійснює публічну пропозицію, безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.»

  Напомним, что во всем мире вообще-то уже XXI-й век и предлагать печать проспектов в «друкованих органах» и бесплатную (!) раздачу «паперових форм» уже просто неприлично.

  Рекомендация: Убрать из текста законопроекта все упоминания «друкованих  органів» и «паперових форм» во всех падежах. Публикация проспектов должна быть исключительно в электронном виде.

 9. «Інформація про власників голосуючих акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів  власником таких акцій у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  Інформація про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств,  пакет яких становить 10 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

  А что будет, если акционер не предоставит эмитенту информацию? Норма явно не работающая.

  Рекомендация: Убрать весь абзац про 5%

 10. «Інформація про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств та публічних акціонерних товариств є відкритою і оприлюднюється емітентом в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.»

  Інформація про власників акцій акціонерних товариств не може бути відкритою.

  Рекомендация: Убрать «є відкритою і».

 11. «Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію та акції якого допущені до торгів виключно на фондовій БТС, зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті …»

  «допущені до торгів виключно на фондовій БТС» может трактоваться, как запрет торговли такими акциями на OTC.

  Рекомендация: Убрать «виключно».

 12. «у статті 24 [закону «Про акціонерні товариства»]:
  у частині першій:

  абзац другий викласти у такій редакції:
  "Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на регульованому фондовому ринку та залишатися хоча б на одному регульованому фондовому ринку в Україні, або пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій БТС та залишатись хоча б на одній фондовій БТС в Україні.";

  Ни в одной европейской стране нет требований к публичным (открытым) акционерным обществам по обязательному листингу их акций, но мы в Украине всех умнее. Авторы текста видимо считают, что это бессмысленное и для многих невыполнимое обязательство как-то чему-то помогает, но на самом деле оно может помочь только занять сотрудников НКЦБФР собиранием очередных штрафов за невыполнение никому не нужного требования.    

  Рекомендация: Убрать абзац другий частині першій статті 24 закону "Про акціонерні товариства" как не имеющий смысла и противоречащий принципам построения рыночной экономики.

 13. По всему тексту «діяльність з організації торгівлі на БТС» или «посредством БТС»

  Рекомендация: Если по всему тексту законопроекта вместо «на БТС» («на системі») и «посредством БТС» («посредством системи») употреблять «за домогою БТС» («за допомогою системи»), то это будет просто грамотнее.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарии